தொழில்துறை பார்கோடு ஸ்கேனர் DPM குறியீடு

பேனல் பிரிண்டர்